ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

(Thai)                (English)

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

    1.    กฎระเบียบและข้อห้ามเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”)

        1.1    บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด (“ซีฮอร์ส เฟอร์รี่”) ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง/ข้อห้ามต่าง ๆ ของรัฐบาลบนเรือของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ (“เรือ”) รวมถึงท่าเรือและท่าเทียบเรืออย่างเคร่งครัด โดยตัวเรือได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอภายใต้แนวทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยบนเรืออย่างสูงสุด

        1.2    ผู้โดยสารทุกท่านรวมถึงผู้ครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (“ผู้โดยสาร”) จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและขอความช่วยเหลือจากพนักงาน/ลูกเรือ (“ลูกเรือ”) หากมีปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ โดยผู้โดยสารจะต้องไม่เดินทางหากมีอาการของโรคโควิด-19 (คือ การไอ คัดจมูก มีไข้ เจ็บคอ หายใจติดขัด และอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ) หรือมีประวัติเคยสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายใน 14 วันก่อนวันเดินทาง

        1.3    ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องยืนยันเท่าที่ตนจะทราบได้ในขณะที่ทำการจองว่า ผู้โดยสารปราศจากโรคโควิด-19 โดยขณะที่ผู้โดยสารขึ้น/ลงจากเรือจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และหากพบว่าผู้โดยสารท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ผู้โดยสารท่านนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อผลประโยชน์/ความปลอดภัยของทุกคนบนเรือ ในระหว่างการเดินทาง ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยครอบบริเวณปากและจมูกตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการจับหน้ากากอนามัยขณะสวมใส่ และรักษาระยะห่าง – ระยะห่างที่สมควร 2 เมตรหรืออย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะมีการให้บริการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือตามบริเวณต่าง ๆ ทั่วทั้งเรือ

        1.4    หากลูกเรือผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการควบคุมบนเรือตรวจสอบแล้วพบว่า

            (i)    ผู้โดยสารมีอาการที่บ่งชี้ว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือ

            (ii)    ผู้โดยสารแจ้งว่าได้มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือ

            (iii)    ผู้โดยสารปฏิเสธการสวมใส่หน้ากากอนามัยบนเรือ

    ผู้โดยสารดังกล่าวจะถูกปฏิเสธการขึ้นเรือ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ตั๋วโดยสารในภายหลัง หรือการยกเลิกตั๋วโดยสารจะมีผลใช้บังคับ

    2.    การจองและการชำระเงิน:

        2.1    ในการทำการจอง ผู้โดยสารตกลงทำสัญญากับซีฮอร์ส เฟอร์รี่ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับ โดยซีฮอร์ส  เฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลาด้วยการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์ “seahorse-ferries.com.” ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที และโดยการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ผู้โดยสารตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขนั้น ซีฮอร์ส เฟอร์รี่แนะนำให้ผู้โดยสารเข้าเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

        2.2    การจองสำหรับกรณีที่มีผู้โดยสารตั้งแต่หก (6) คนขึ้นไป (รวมถึงเด็กทุกวัย) จะต้องทำโดยการจองเป็นกลุ่ม และจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า (“แผนกบริการลูกค้า”) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

        2.3    โดยทันทีหลังจากการจอง ผู้โดยสารจะได้รับบันทึกการจอง “ออนไลน์” และอีเมลตอบกลับ รวมถึงข้อความแจ้งเตือน โดยให้ผู้โดยสารพิมพ์บันทึกการจอง “ออนไลน์” ดังกล่าวและแสดงต่อพนักงานของ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ณ บริเวณพื้นที่ “เช็คอิน” ก่อนขึ้นเรือ

        2.4    ค่าโดยสารจะต้องชำระเต็มจำนวนเมื่อทำการจอง ในกรณีที่ไม่ได้ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองก่อนการเช็คอินและไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเรือ

        2.5    หากผู้โดยสารไม่ได้รับบันทึกการจอง “ออนไลน์” ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการยืนยันการชำระเงิน กรุณาติดต่อ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่เพื่อการออกตั๋วโดยสารใหม่โดยทันที หากซีฮอร์ส เฟอร์รี่ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้โดยสารภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ถ้าผู้โดยสารไม่ได้รับตั๋วโดยสารใหม่ภายในกำหนดเวลาเดินทาง

        2.6    “รถยนต์เพื่อการพาณิชย์” หมายถึง เมื่อมาพร้อมกับคนขับรถ และไม่ว่าจะมีการบรรทุกคน/สินค้าหรือไม่ก็ตาม (ก) รถบัส รถบรรทุกศพ รถบัสขนาดเล็ก รถบรรทุก รถพ่วง และรถบ้าน รถบรรทุกสินค้า รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์ และรถยนต์อื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้า หรือการขนส่งคนโดยสาร (ข) รถยนต์ที่มีการดัดแปลงสำหรับการขนส่งสินค้าพาณิชย์ที่มีความสูงเกิน 6 เมตร และ/หรือ 1.8 เมตร (รวมถึง โครงเหล็กบนหลังคารถ จักรยานที่ยึดติดกับตัวรถ เป็นต้น) และ (ค) รถยนต์อื่นใดที่นำขึ้นเรือเพื่อหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้าหรือธุรกิจ

        2.7    “รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายถึง รถอื่น ๆ ทั้งหมดนอกเหนือจากรถยนต์ทางพาณิชย์ดังที่ระบุในข้อ 2.6

        2.8    รถยนต์ดังต่อไปนี้จะต้องแจ้งรายละเอียดในขณะที่ทำการจอง

            (a)    รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ภายใต้ข้อ 2.6

            (b)    รถยนต์ส่วนบุคคลที่บรรทุกสินค้าอันตราย และ
    
        (c)    รถยนต์ใด ๆ ที่บรรทุกน้ำหนักเกิน 9,500 กิโลกรัม

        2.9    กรณีที่มีการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง ผู้โดยสารต้องแจ้งในขณะที่ทำการจองและแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง โดยสัตว์เลี้ยงทั้งหลายจะต้องมีสายจูง หรืออยู่ในกรง/ตะกร้าที่เหมาะสม สัตว์เลี้ยงที่ไม่อยู่ในการควบคุมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเรือ ซึ่งสัตว์เลี้ยงทั้งหลายจะต้องไม่วิ่งบนเรือโดยอิสระ/ปราศจากการบังคับไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม และจะต้องไม่เข้ามาในพื้นที่/ห้องสาธารณะ เป็นต้น

        2.10    การให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยงบนเรือจะอยู่ที่ “ศูนย์สัตว์เลี้ยง” ซึ่งเป็นที่ที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลและเลี้ยงดูตลอดระยะเวลาการเดินทาง  ซึ่งสัตว์เลี้ยงจะต้องไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ผู้โดยสารของเรือไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่กรณีสุนัขนำทางของผู้พิการทางสายตา โดยความเสี่ยงในการขนส่งสัตว์เลี้ยงให้ตกแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเท่านั้น และสัตว์เลี้ยงที่จะเดินทางบนเรือต้องแข็งแรงและมีสุขภาพดีก่อนขึ้นเรือ โดยสัตว์เลี้ยงที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเรือ ซึ่งกัปตันเรือคือผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินว่า สัตว์เลี้ยงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการเดินทางบนเรือหรือไม่ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงไว้ในรถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ระหว่างการเดินทาง และขอเตือนผู้โดยสารทุกท่านว่า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณที่จอดรถบนเรือตลอดระยะเวลาการเดินทาง ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือผลที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

    3.    เงื่อนไขของตั๋วโดยสาร:

        3.1    ตั๋วโดยสารซึ่งออกโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และระบุชื่อผู้โดยสาร เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

        3.2    ตั๋วโดยสารจะสามารถใช้ได้เฉพาะวัน และเวลาที่ระบุบนตั๋ว การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสามารถทำได้ภายใน 36 ชั่วโมงหรือมากกว่า ก่อนกำหนดการออกเดินทาง โดยการติดต่อกับแผนกบริการลูกค้า

        3.3    ผู้โดยสารสามารถรับตั๋วโดยสารได้ทางอีเมล โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต หรือรับด้วยตนเองจากซีฮอร์ส เฟอร์รี่

        3.4    กรณีตั๋วโดยสารสูญหายจะต้องทำการซื้อตั๋วโดยสารใหม่ โดยผู้โดยสารต้องแจ้งการสูญหายของตั๋วโดยสารเป็นหนังสือระบุวันออกเดินทาง เส้นทาง และจำนวนตั๋วโดยสารที่สูญหาย ตลอดจนจำนวนตั๋วโดยสารที่ซื้อใหม่ ซึ่งหนังสือแจ้งการสูญหายดังกล่าวและสำเนาของตั๋วโดยสารที่ซื้อใหม่จะต้องส่งไปยังแผนกบริการลูกค้าหรือส่งอีเมลไปที่ “seahorse-ferries.com”

    4.    ค่าโดยสารและภาษี:

        4.1    ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำการจองตั๋ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนได้รับการยืนยันการจอง

        4.2    ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องจ่ายเป็นสกุลเงินตามที่กำหนดและในจำนวนตามประกาศราคาค่าโดยสาร เว้นแต่ซีฮอร์ส เฟอร์รี่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

        4.3    อัตราค่าโดยสาร ราคา ตารางการเดินทาง ประกาศเส้นทาง และบริการทั้งหมดถูกต้อง ณ เวลาที่ประกาศและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค่าโดยสารอาจไม่รวมถึงค่าดำเนินการ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เว้นแต่ซีฮอร์ส เฟอร์รี่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

        4.4    ผู้โดยสารอาจต้องจ่ายภาษีที่มีผลบังคับ และค่าบริการของตัวแทนสำหรับการใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ – และอาจมีความแตกต่างกันได้โดยจะขึ้นอยู่กับเส้นทาง เรือ วันที่และเวลาของการเดินทาง – ซึ่งจะอยู่นอกเหนือจากราคาตั๋วโดยสารที่ระบุไว้ เว้นแต่ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยภาษีและค่าบริการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

        4.5    การใช้ตั๋วโดยสาร หรือโปรโมชั่นผิดประเภท ส่วนต่างระหว่างราคาของตั๋วโดยสารหรือโปรโมชั่นเดิม และราคาของตั๋วโดยสารหรือโปรโมชั่นปัจจุบันจะถูกเรียกเก็บ

    5.    การยกเลิกและความล่าช้า:

        5.1    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโดยปราศจากความรับผิดใด ๆ ต่อผู้โดยสาร และยังขอสงวนสิทธิที่จะทำการยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เหตุผลด้านความปลอดภัยใด ๆ หรือการชำรุดเสียหายของเรือ

        5.2    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ และ/หรือ กรรมการ ลูกจ้าง ลูกเรือ ผู้แทน ตัวแทน และผู้รับจ้าง (รวมกันเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) จะไม่ต้องรับผิดในการสูญหาย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเลิกหรือความล่าช้าของการให้บริการของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ โดยซีฮอร์ส เฟอร์รี่จะต้องไม่รับผิดใด ๆ ในค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก หรือค่าเดินทางด้วยวิธีอื่นไม่ว่าในกรณีใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของการให้บริการดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ตกเป็นความรับผิดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้โดยสารแต่เพียงผู้เดียว

    6.    การคืนเงินและการปรับเปลี่ยนเวลา:

        6.1    การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีหนังสือแจ้งยกเลิกการเดินทางในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตั๋วหรือเป็นเงินจำนวน 500 บาทเท่านั้น โดยให้ถือตามจำนวนที่มากกว่า โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองจะมีค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 200 บาท รวมกับส่วนต่างของราคาตั๋ว ซึ่งการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางจะขึ้นอยู่พื้นที่ว่าง และจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายใน 48 ชั่วโมงหรือมากกว่าก่อนเวลาเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ทั้งนี้ การจองที่กระทำในช่วงเวลาที่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้

        6.2    กรณีที่การเดินทางถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และผู้โดยสารต้องการยกเลิกโดยไม่ปรับเปลี่ยนเวลาเดินทาง ค่าตั๋วโดยสารจะถูกคืน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าดำเนินการและ/หรือค่าบริการต่าง ๆ

        6.3    ถ้าตั๋วถูกปฏิเสธโดยลูกเรือซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้โดยสารและทำให้ผู้โดยสารต้องซื้อตั๋วโดยสารใหม่ ผู้โดยสารมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดยการส่งรูปภาพตั๋วโดยสารที่ถูกปฏิเสธ และรูปภาพตั๋วโดยสารใหม่ไปยังแผนกบริการลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อตั๋วโดยสารใหม่ของผู้โดยสาร

    7.    การปฏิเสธการชำระเงิน/ กรณีพิพาท:

        7.1    ในการใช้เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์ “seahorse-ferries.com" และบริการของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ผู้โดยสารตกลงที่จะติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจมีขึ้นก่อนการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ กับธนาคาร หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตาม ผู้โดยสารตกลงที่จะเสียค่าปรับจำนวน 500 บาทสำหรับค่าดำเนินการของการปฏิเสธการชำระเงิน

        7.2    บนเว็บไซต์ “seahorse-ferries.com” แผนกบริการลูกค้าจะกระทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้โดยสารที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการจอง หรือจนกว่าผู้โดยสารจะออกเดินทางโดยสวัสดิภาพ

    8.    ผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ:

        8.1    ผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการ มีความบกพร่องทางร่างกายใด ๆ สตรีมีครรภ์ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ แผ่นหลัง มีปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วย รวมถึงบุคคลที่ต้องใช้ พกพา หรือฉีดยาบนเรือ หรือเดินทางร่วมกับเด็กทารก (อายุน้อยกว่า 3 ปี) จะต้องแจ้งให้ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ทราบเมื่อทำการจองหรือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางหากต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการบริการใดเป็นพิเศษเกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่ง หรือที่พัก หรือความต้องการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นเรือ หากผู้โดยสารไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซีฮอร์ส เฟอร์รี่อาจไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้ ณ ท่าเรือ และผู้โดยสารอาจถูกปฏิเสธที่จะให้เดินทาง

        8.2    เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเรือโดยลำพัง เว้นแต่เดินทางร่วมกับบุคคลที่อายุมากกว่า 18 ปี

        8.3    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ไม่สามารถให้บริการขนส่งแก่สตรีที่มีอายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์หรือมากกว่า หรือผู้โดยสารที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์
    
    9.    การขึ้นเรือ:
    
        9.1    ผู้โดยสารต้องถึงท่าเรือล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาทีก่อนเวลาเวลาเดินทาง มิฉะนั้นอาจส่งผลให้ผู้โดยสารอาจถูกริบค่าตั๋วโดยสาร

        9.2    เรือจะปิดรับผู้โดยสารขึ้นเรือ 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง และจะไม่มีการคืนเงินหรือการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางหากผู้โดยสารมาไม่ทันกำหนดเวลาเดินทาง โดยลูกเรืออาจอนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเรือลำถัดไปได้ (หากมี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของลูกเรือเท่านั้น

        9.3    ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเดินในบริเวณท่าเรือ และ/หรือบริเวณที่ปล่อยเรือ/ท่าเทียบเรือ และผู้โดยสารทุกคนต้องขึ้นและลงจากเรือด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ – ซีฮอร์ส เฟอร์รี่จะจัดให้มีบริการรถรับส่งไปยัง/ออกจากเรือสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้เดินทางด้วยรถยนต์

    10.    ข้อปฏิบัติทั่วไป:

        10.1    ณ บริเวณที่ปล่อยเรือ/ท่าเทียบเรือ ผู้โดยสารต้องพกพาเอกสารประกอบการเดินทางไว้ตลอดการเดินทาง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารระบุตัวตนที่รัฐบาลออกให้ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ของลูกเรือที่เกี่ยวกับการบริการ และจะต้องปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ ที่ปิดประกาศไว้บนเรือ

        10.2    หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือมีอาการมึนเมา หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารท่านอื่น รถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ลูกเรือ หรือตัวเรือ และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของส่วนรวม ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ขอสงวนสิทธิในการแจ้งตำรวจหรือหน่วยงานอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งผู้โดยสารท่านใดที่กระทำละเมิดหรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้โดยสารท่านอื่น รถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ลูกเรือ หรือตัวเรือ อาจถูกควบคุมตัวไว้เพื่อรอส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของกัปตันเรือ

        10.3    ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามคำสั่งของลูกเรือเกี่ยวกับความเรียบร้อยและความปลอดภัยของเรือ ซึ่งข้อร้องเรียนระหว่างการเดินทางสามารถแจ้งแก่ลูกเรือ และในกรณีที่ถึงจุดหมายแล้วให้แจ้งแก่แผนกบริการลูกค้า

        10.4    สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในความดูแลของผู้โดยสารและอยู่ในสายจูงตลอดเวลา โดยสัตว์เลี้ยงจะต้องฝากไว้กับ “ศูนย์สัตว์เลี้ยง” ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกคนโดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย และผู้โดยสารต้องนำอาหารสัตว์เลี้ยงพิเศษมาด้วยตัวเอง หากผู้โดยสารฝ่าฝืนไม่แจ้งแก่ลูกเรือให้ทราบถึงความต้องการเป็นพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยงของตน ผู้โดยสาร/เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องรับความเสี่ยงและผลที่ตามมาด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้โดยสารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสัตว์

        10.5    ห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่า ณ บริเวณใด ๆ ของเรือ ซึ่งรวมถึงภายในห้องหรือพื้นที่อำนวยความสะดวกสาธารณะ (*อนึ่ง การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย และในกรณีที่พบว่ามีผู้โดยสารท่านใดกระทำการดังกล่าว ผู้โดยสารท่านนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือผลที่ตามมาด้วยตัวเอง) นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ขึ้นบนเรือเพื่อการบริโภค โดยซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิตามที่เห็นสมควรในการยึดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ที่พบว่านำขึ้นเรือเพื่อบริโภคหรือกำลังบริโภคโดยไม่จำต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

    11.    ประกันภัย:

        11.1    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่จะจัดให้มีประกันภัยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง  เพื่อคุ้มครองกรณีผู้โดยสารเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ที่เกินกว่าที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

    12.    สัมภาระ:

        12.1    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ สงวนสิทธิในการตรวจสอบสัมภาระ สินค้า รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และพัสดุใด ๆ ที่ถือขึ้นเรือ และปฏิเสธตามที่เห็นสมควรซึ่งสัมภาระ สินค้า รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และพัสดุใด ๆ ที่ถือขึ้นเรืออันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารท่านอื่น พาหนะ ลูกเรือ หรือตัวเรือ และส่งผลต่อความปลอดภัยของส่วนรวม

        12.2    ผู้โดยสารมีสิทธินำสัมภาระขึ้นเรือได้ตามที่เหมาะสมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม โดยผู้โดยสารที่ไม่สามารถนำสัมภาระใส่ไว้ในรถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของตนอาจฝากสัมภาระไว้เป็นการชั่วคราวได้ที่ “ห้องเก็บสัมภาระ” โดยลูกเรือจะใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการดูแลรักษาความปลอดภัยของสัมภาระ อย่างไรก็ดี ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงในสัมภาระด้วยตนเอง

        12.3    ผู้โดยสารที่พกพาสัมภาระที่มีมูลค่าสูงหรือแตกหักง่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินสด เครื่องประดับ โลหะมีค่า เครื่องเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่องถ่ายวิดีโอ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หลักทรัพย์ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ โฉนดที่ดิน วัตถุล้ำค่า เอกสารต้นฉบับ หรือทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ ให้ผู้โดยสารดังกล่าวรับภาระความเสี่ยงด้วยตนเอง

        12.4    ในกรณีที่สิ่งของ/สัมภาระสูญหายบนเรือ ผู้โดยสารต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกเรือ และ/หรือแผนกบริการลูกค้าทราบ เช่น ชื่อผู้โดยสาร วันที่และเวลาเดินทาง เลขที่นั่ง/เลขห้อง รูปภาพตั๋วโดยสาร รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งของ/สัมภาระที่สูญหาย เพื่อให้สามารถดำเนินการส่งคืนซึ่งสิ่งของ/สัมภาระสูญหายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง หากพบสิ่งของ/สัมภาระดังกล่าว ทั้งนี้ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าดำเนินการจากผู้โดยสารตามความเหมาะสมสำหรับกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา/ส่งคืนสิ่งของ/สัมภาระดังกล่าวแก่ผู้โดยสาร

        12.5    ในกรณีที่ไม่มีการติดต่อเกี่ยวกับสิ่งของ/สัมภาระที่สูญหาย หรือผู้โดยสารไม่มารับสิ่งของ/สัมภาระดังกล่าวคืนจากแผนกบริการลูกค้าภายใน 1 เดือนหลังจากวันเดินทาง ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิในการจำหน่ายสิ่งของ/สัมภาระที่สูญหายดังกล่าวโดยปราศจากความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น

        12.6    ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้พกอาวุธและปืน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ปืนลม ปืนเล็กยาว ดาบ มีด มีดพับที่มีความยาวใบมีดกว่า 3 นิ้ว หน้าไม้ ธนู ปลอกกระสุนปืน วัตถุไวไฟ ระเบิด ดินระเบิด ระเบิดเพลิง วัตถุอันตราย สารเสพติด สิ่งจำลองใด ๆ ของสิ่งของที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งของผิดกฎหมาย หรือสิ่งของ/สารอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

        12.7    หากในกรณีใด ๆ ที่ผู้โดยสาร สัมภาระ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ไม่สามารถหรือถูกห้ามไม่ให้ลงจากเรือเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จะส่งผู้โดยสาร สัมภาระ รถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ท่าเรือต้นทาง หรือท่าเรือถัดไปที่เป็นจุดหมายของเรือ และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้โดยสารตามความเหมาะสม

    13.    เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรถยนต์:

        13.1    ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักยานพาหนะ น้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักลงเพลาของรถยนต์ โดยซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิตามที่เห็นสมควรในการปฏิเสธรถยนต์ที่ละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่มีการคืนเงินค่าโดยสาร

        13.2    ผู้โดยสารมีหน้าที่ในการนำรถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขึ้นและลงจากเรือด้วยตนเอง ทั้งนี้ รถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จะต้องมาถึงบริเวณขึ้นหรือลงจากเรืออย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

        13.3    ผู้โดยสารควรพกสิ่งของที่จำเป็นระหว่างเดินทางไว้กับตัวตลอดระยะเวลาเดินทาง ซึ่งเมื่อเรือออกเดินทางแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณที่จอดรถบนเรือ

    14.    ข้อจำกัดความรับผิดและเหตุสุดวิสัย:

        14.1    ความรับผิดทั้งหมดของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญหาย ความเสียหาย ความล่าช้า หรือความขัดข้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัมภาระ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และพัสดุของผู้โดยสาร ไม่ว่าในระหว่างเดินทางไปยังและออกจากท่าเรือซึ่งเกิดขึ้นจากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จากความประมาทหรือจงใจกระทำผิดจะถูกจำกัดความรับผิดไว้เพียงไม่เกินจำนวนที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยในข้อ 11

        14.2    “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่สามารถคาดหมายได้หรือไม่สามารถคาดหมายได้ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และไม่ใช่ความผิดของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อจำกัด การควบคุม นโยบาย หรือสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล การปฏิวัติ สงคราม อัคคีภัย อุทกภัย คลื่นความร้อน คลื่นแสง คลื่นยักษ์ การจลาจล การติดต่อสื่อสารล้มเหลว ปฏิบัติการทางทหาร การก่อการร้าย พายุ ระบบไปรษณีย์หรือธนาคารล้มเหลว ข้อพิพาทแรงงาน ความวุ่นวายหรือความไม่สงบทางการเมือง อุบัติเหตุ หรือการชำรุดเสียหายของเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ข้อจำกัดเกี่ยวกับการกักกัน การหยุดงาน การปิดกิจการ การประท้วง การลุกลามของโรคระบาด หรือเหตุที่มีความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของมนุษย์ เช่น การแพร่ระบาดของโรคระบาดที่มีความรุนแรง ณ จุดหมายปลายทาง หรือการปฏิเสธการให้บริการของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามอื่นใด

        14.3    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับยกเว้นจากความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสูญหาย ความเสียหาย ความล่าช้า ความขัดข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสัมภาระ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และพัสดุของผู้โดยสาร ไม่ว่าในระหว่างเดินทางไปยังและเดินทางออกจากท่าเรือ ภายใต้เหตุสุดวิสัยและ/หรือกรณีเหตุการณ์อื่นใด

        14.4    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ เป็นผู้ให้บริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หากผู้โดยสารจองเที่ยวการเดินทางในวันเดียวกันกับเที่ยวบินขาเข้าหรือขาออก ซีฮอร์ส เฟอร์รี่จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้า หรือเที่ยวบิน/การเดินทางในอนาคตที่ต่อเนื่องกัน โดยผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว

        14.5    ผู้โดยสารรับทราบและตกลงว่าการให้บริการเป็นการให้บริการ “ตามสภาพ” โดย “ปราศจากการรับรองใด ๆ” และ ปราศจากความรับผิดใด ๆ” และตกลงว่าการจำกัดความรับผิดดังกล่าวนั้นเหมาะสม

        14.6    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ไม่รับประกันคุณภาพ ความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ หรือความตรงต่อเวลาของการให้บริการที่อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งรวมถึงความผิดพลาดในราคา หรือคำอธิบายเกี่ยวกับการเดินทาง โดยซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขราคาให้ถูกต้องในระหว่างการจอง โดยไม่คำนึงว่าการจองดังกล่าวจะได้รับการยืนยัน หรือมีการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม 

        14.7    ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นผู้รับจ้างอิสระ และไม่ใช่ตัวแทนหรือลูกจ้างของซีฮอร์ส เฟอร์รี่  นอกจากนี้ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จะไม่รับผิดสำหรับการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้น การรับรอง การประกัน การผิดสัญญา หรือการกระทำโดยประมาทใด ๆ ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว

        14.8    ผู้โดยสารตกลงชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนแก่ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับความรับผิด ค่าเสียหาย การใช้สิทธิเรียกร้อง การสูญหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้โดยสารก่อขึ้นกับบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้โดยสารที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การกระทำโดยประมาท การจงใจกระทำผิด การใช้บริการโดยมิชอบ หรือการละเมิดกฎหมายต่าง ๆ หรือสิทธิของบุคคลที่สาม

    15.    ข้อมูลส่วนบุคคล:

        15.1    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ มุ่งหมายที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารผ่านแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ใช้บังคับอยู่

        15.2    “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

        15.3    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารเพื่อ

            (ก)    ทำการจองและยืนยันการจอง

            (ข)    ยืนยันตัวตนของผู้โดยสาร

            (ค)    จัดการบัญชีของผู้โดยสาร หรือการจองใด ๆ หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ต้องดำเนินการกับผู้โดยสาร

            (ง)    ประมวลผลการชำระเงินกับผู้ให้บริการการชำระเงินใด ๆ

            (จ)    อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร

            (ฉ)    สร้างประวัติการทำธุรกรรม หรือประวัติการเดินทางของผู้โดยสาร และ

            (ช)    การติดต่อและประสานงานกับผู้โดยสาร รวมถึงการส่งการแจ้งเตือนและข้อมูลใด ๆ ที่ผู้โดยสารร้องขอ การรับข้อมูลหรือคำติชมจากผู้โดยสาร หรือการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการค้าหรือการบริหารจัดการ นอกจากนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้โดยสารเลือกที่จะรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าว บรรดาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย และการแจ้งเตือนอื่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริการและข้อเสนอต่าง ๆ ที่บ่งชี้ได้ว่าอาจอยู่ในความสนใจของผู้โดยสารโดยพิจารณาจากประวัติการเดินทางและความชอบจะถูกส่งให้กับผู้โดยสาร 

        15.4    ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูล และ/หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่อาจต้องใช้ข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ และบุคคลอื่นใดในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น

            (ก)    ผู้ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน

            (ข)    เมื่อข้อมูลต้องส่งให้แก่บุคคลที่สามอันเนื่องมาจากสินค้าและบริการของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ เช่น ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หรือตัวแทนของสินค้าและบริการที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อ (เช่น ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวหรือที่พัก)

            (ค)    ผู้บังคับใช้กฎหมาย

            (ง)    รายชื่อติดต่อกรณีฉุกเฉิน

            (จ)    การดำเนินคดีทางแพ่ง และ

            (ฉ)    ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้รับประกันภัย

        15.5    เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้โดยสาร ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บ ใช้ และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

        15.6    ผู้โดยสารตกลงและอนุญาตให้ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ เก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

        15.7    ผู้โดยสารอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ข้อเสนอที่ได้ปรับแต่งให้เข้ากับความชอบส่วนบุคคลของผู้โดยสารจาก ซีฮอร์ส   เฟอร์รี่

        15.8    ผู้โดยสารมีสิทธิเข้าถึง แก้ไข ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน และเพิกถอนความยินยอมโดยการส่งอีเมลไปยังแผนกบริการลูกค้าที่ “seahorse-ferries.com” หรือส่งจดหมายไปยังที่อยู่ของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ โดยในกรณีที่ผู้โดยสารใช้สิทธิลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพิกถอนความยินยอม ผู้โดยสารอาจไม่สามารถใช้บริการใด ๆ ของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ได้

        15.9    ผู้โดยสารมีสิทธิปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ร้องขอ แต่ผู้โดยสารอาจไม่สามารถใช้บริการใด ๆ ของ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ได้

    16.    ภาษา:

        16.1    ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกทำขึ้นเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแม้ว่าจะมีการแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นภาษาอื่น ให้ใช้ฉบับภาษาไทยเพียงฉบับเดียวในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

    17.    ข้อยกเว้น:

        17.1    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธและการจ่ายเงินคืนต่อการซื้อใด ๆ ที่ถูกห้ามด้วยข้อจำกัดของรัฐบาลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม


        17.2    ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิทธิในการใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้โดยสาร ไม่ว่าโดยการออกใบแจ้งหนี้หรือโดยการตัดชำระจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้โดยสารสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกเรือหรือตัวเรืออันเนื่องมาจากการจงใจกระทำความผิด การจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการก่อความเสียหายของผู้โดยสาร หรือบุคคลอื่นใดที่เดินทางโดยเป็นส่วนหนึ่งของการจองของผู้โดยสาร 

    18.    กฎหมายที่ใช้บังคับ:

        18.1    ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศไทย

        18.2    ข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติตาม การผิดสัญญา การสิ้นสุด หรือความไม่สมบูรณ์ของหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้ระงับข้อพิพาทด้วยการเจรจากันระหว่างคู่กรณี ในกรณีที่ไม่อาจระงับข้อพิพาทกันได้ภายในเก้าสิบ (90) วันจากวันที่ได้รับการแจ้งเหตุพิพาทดังกล่าวจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่ง ให้เสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) โดยคณะอนุญาโตตุลาการสาม (3) คน ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือสถานที่อื่นใดตามที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกัน คู่กรณีแต่ละฝ่ายสามารถแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ฝ่ายละหนึ่ง (1) คน และอนุญาโตตุลาการเหล่านั้นจะแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สามเพื่อเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการได้ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่ตนได้รับการแต่งตั้ง ให้ผู้อำนวยการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ และคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ซึ่งในระหว่างการระงับข้อพิพาทด้วยสถาบันอนุญาโตตุลาการ คู่กรณียังคงผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้


***********************
 

 


[1] กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสำหรับโดยสาร